Regulamin

REGULAMIN HALOWEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ
„Stalex Liga” w sezonie 2019/20

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Organizatorem rozgrywek Halowej Ligi Piłki Nożnej w Świeciu „Stalex Liga” jest spółka
Vistula – Park Świecie, administrująca obiektem Hali Widowiskowo-Sportowej,
przy ul. Sienkiewicza 3 w Świeciu.
§ 2
Organem bezpośrednio zarządzającym rozgrywkami jest Zarząd Ligi, powołany przez Prezesa
Spółki Vistula-Park Świecie. Do kompetencji Zarządu Ligi zalicza się:
a) Organizacja rozgrywek w sezonie 2019/20,
b)Promocja Ligi oraz przeprowadzenie procesu rekrutacji drużyn,
c) Sformułowanie Regulaminu rozgrywek na sezon 2019/20 oraz czuwanie nad
jego przestrzeganiem, zgodnie z przepisami gry w futsal,
d)Ustalanie obsady sędziowskiej, a także pozostałych członków zespołu organizacyjnego,
e) Ustalanie terminarzy i harmonogramów, a także podejmowanie ostatecznych
decyzji w sprawie terminów rozgrywek,
f)Rozstrzyganie spraw dyscyplinarnych, a także wniosków i zażaleń od przedstawicieli
drużyn,
g)Redagowanie oficjalnej strony internetowej rozgrywek: www.stalexliga.pl
§ 3
Zarząd Ligi powołuje Komisję Dyscyplinarną. Do zadań Komisji należy podejmowanie decyzji,
związanych z orzekaniem ewentualnych sankcji za łamanie Regulaminu przez zawodników
i drużyny. Od decyzji Komisji Dyscyplinarnej przysługuje odwołanie do Zarządu Ligi.
§ 4
Zarząd Ligi posiada w swoich kompetencjach prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu
rozgrywek. Decyzje Zarządu Ligi są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
§ 5
Rozgrywki Halowej Ligi Piłki Nożnej „Stalex Liga”, zostaną przeprowadzone w obiekcie Hali
Widowiskowo-Sportowej, przy ul. Sienkiewicza 3 w Świeciu. Zarząd Ligi zastrzega możliwość gry
w innych obiektach w razie porozumienia z zespołami.
§ 6
Uczestnicy rozgrywek Halowej Ligi Piłki Nożnej „Stalex Liga” mają obowiązek przestrzegania
Regulaminu rozgrywek, a także Regulaminu Obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej oraz hal, na
których rozgrywane są mecze Stalex Ligi.

II ZASADY UCZESTNICTWA
§ 7
Pełnoprawnym uczestnikiem rozgrywek Halowej Ligi Piłki Nożnej „Stalex Liga” w Świeciu
zostaje drużyna, która do dnia 25.10.2019 r. pozytywnie przejdzie proces otrzymania licencji na
start w sezonie 2019/20. Aby otrzymać licencję uczestnik musi spełnić następujące obowiązki:
a) Wypełnić Formularz Zgłoszeniowy drużyny wraz z wyznaczeniem kierownika zespołu i
logotypu drużyny
– w przypadku braku własnego logo, należy przedstawić wytyczne Zarządowi Ligi do
zaprojektowania
b) Wypełnić listę podstawową zgłoszonych zawodników
c) Uiścić opłatę startową w wysokości 999 złotych brutto za pakiet Stalex Liga +
Puchar Ligi lub 950 złotych brutto za same rozgrywki ligowe lub 150 zł brutto za same
rozgrywki Pucharu Ligi. Zwolniony z opłaty jest mistrz poprzedniej edycji, który może
również przekazać „bezpłatny bilet” innej drużynie.
§ 8
Licencje na start drużyny w rozgrywkach w sezonie 2019/20 przydziela Zarząd Ligi w terminie do
25.10.2019 r. W wyjątkowych przypadkach Zarząd Ligi może udzielić drużynie licencji
warunkowej z wyznaczeniem ostatecznego terminu na uzupełnienie braków. W przypadku nie
uzupełnienia przez drużynę wskazanych braków, Zarząd Ligi ma prawo cofnąć warunkową
licencję, co jest równoznaczne z wykluczeniem drużyny z rozgrywek.
§ 9
W rozgrywkach ligowych Halowej Ligi Piłki Nożnej w Świeciu dopuszcza się kategorię „Open”,
za wyjątkiem zawodników zrzeszonych w ramach Futsal Ekstraklasy. Zawodnik Futsal
Ekstraklasy, który w trakcie sezonu rozwiąże kontrakt ze swoim pracodawcą stając się wolnym
zawodnikiem, również nie może być dopuszczony do rozgrywek Halowej Ligi Piłki Nożnej w
Świeciu. Jeżeli zawodnik zagra w Futsal Ekstraklasie automatycznie traci prawo gry w StalexLidze.
Jeżeli Organizator wykryje taką nieprawidłowość, zespół zostaje ukarany walkowerem 0-10.
Zawodnik poniżej 18 roku życia zobowiązany jest do przedstawienia Organizatorowi pisemnej
zgody rodziców na udział w rozgrywkach pod rygorem wykreślenia z listy zawodników drużyny.
§ 10
Organizator Ligi nie ubezpiecza rozgrywek. Zawodnicy startują na własne ryzyko. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za ewentualne urazy zdrowotne oraz kontuzje, powstałe na skutek
uczestnictwa w rozgrywkach oraz inne zdarzenia losowe.
§ 11
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach przez zawodników
podczas trwania rozgrywek. Klucz do szatni każdorazowo otrzymuje kierownik drużyny,
potwierdzając ten fakt własnoręcznym podpisem przy stanowisku ochrony obiektu.
§ 12
Drużyna może zgłosić na liście podstawowej maksymalnie 14 zawodników – do dnia 25.10.2019 r.
Do tego terminu można dokonywać zmian na liście podstawowej. Jeżeli zespół wpisze mniejszą
ilość zawodników we wskazanym terminie traci prawo do uzupełnienia listy o pozostałe nazwiska
do pełnej „czternastki”. Każdy zespół ma również prawo do dopisania trzech zawodników na tzw.
liście dodatkowej. Zawodnicy na liście dodatkowej mogą zostać dopisani w dowolnym momencie
przed rozgrywkami lub podczas ich trwania z wyłączeniem Gali Finałowej.
§ 13
Każdy zespół ma prawo do jednorazowego wpisania „Gościa”, w meczu ligowym LUB jednym
spotkaniu pucharowym – Zawodnik o statusie „Gościa” może wystąpić w jednym meczu danej
drużyny, pod warunkiem, że nie grał w bieżącym sezonie w barwach innego zespołu zarówno w
lidze, jak i Pucharze Ligi. „Gość” może zagrać w dowolnie wybranym meczu z wyjątkiem gier w
ramach tzw. „Gali Finałowej”. Zawodnik, który wystąpił w charakterze „Gościa” może zostać
dopisany jako zawodnik dodatkowy w dowolnej drużynie.
§ 14
Każdy zespół ma prawo do dwóch „transferów” w sezonie. Za „transfer” uznaje się przejście
jednego zawodnika z drużyny A do drużyny B. Jeden zawodnik może w trakcie sezonu tylko raz
zmienić przynależność do danej drużyny. Wprowadza się tzw. ujednolicenie składów i transfery
definitywne na rozgrywki ligowe i pucharowe. Zawodnik transferowany przechodzi do nowego
zespołu z pełnymi tego konsekwencjami, a więc zabiera ze sobą swój dorobek indywidualny.
Zawodnik transferowany musi dokończyć sezon w nowej drużynie, niezależnie od tego, w jakich
rozgrywkach występował wcześniej. Zawodnik transferowany traci prawo do gry w poprzedniej
drużynie, nawet, jeśli ta, nadal występuje w rozgrywkach ligowych lub pucharowych wyższego
szczebla. Koszt jednego transferu wynosi 100 złotych i pokrywa go zespół, do którego przechodzi
zawodnik.
§ 15
Drużyna podczas meczu powinna liczyć 5 zawodników – 4 graczy z pola + bramkarz. Mecz może
zostać rozegrany bez względu na ilość zdolnych zawodników do gry, jeżeli drużyna wyrazi taką
chęć.
§ 16
Każdy zespół zobowiązany jest do wyznaczenia kierownika drużyny. Kierownik jest jedyną
uprawnioną osobą do kontaktu z Zarządem Ligi w kwestiach: regulaminowych, wypełniania
formularzy z listami zawodników, wypełniania protokołów meczowych, negocjacji terminów
spotkań, a także występowania w roli rzecznika drużyny w sprawach dyscyplinarnych z
możliwością składania oficjalnych skarg i wniosków. Kierownicy drużyn zobowiązani są przed
każdym meczem do podpisu protokołu meczowego, a w razie nieobecności do wyznaczenia innego
zawodnika, który tego dokona.

III ZASADY KLASYFIKACJI
§ 17
System rozgrywek ustala Zarząd Ligi bezpośrednio po zakończeniu okresu rekrutacji. System
będzie uzależniony od ilości zgłoszonych zespołów. Za optymalne uznaje się przyjęcie systemu
grupowego z fazą play-off, jednakże w razie mniejszej ilości zgłoszonych drużyn, Zarząd Ligi
może zmodyfikować zasady. System rozgrywek zostanie podany do publicznej wiadomości nie
później, niż w dniu 04.11.2019 r. System rozgrywek w ramach Pucharu Ligi zostanie podany do
wiadomości po zakończeniu rekrutacji, jednakże będzie w nim dominował system pucharowy.
§ 18
W sezonie 2019/20 rozgrywki ligowe będą podzielone na: Stalex Extraligę oraz Rundę
Eliminacyjną. Listę uprawnionych drużyn do gry w Stalex Extralidze podaje Organizator. Aby
uzyskać licencję do gry w Stalex Extralidze, jej uczestnik musi spełnić następujące warunki:
a) Być pełnoprawnym kontynuatorem drużyny, która w poprzednim sezonie, zapewniła
sobie prawo do gry w Stalex Extralidze – rozumie się przez to zachowanie przynajmniej
1/4 stanu osobowego z poprzedniego sezonu, a w nadzwyczajnych przypadkach, złożenia
oświadczenia, że inny zespół nie będzie rościł praw do udziału w SE, przysługujących
zgłaszającemu. W przypadku zmiany nazwy drużyny, należy złożyć oświadczenie, że zespół jest
kontynuatorem ekipy, która wywalczyła sobie prawo do gry w SE
b) W sytuacjach spornych, np. rozpadu zespołów i zgłoszenia roszczeń do gry w Stalex
Extralidze przez nowe podmioty, ewentualne kontrowersje będzie rozstrzygał Zarząd Stalex
Ligi. W sytuacji, gdy któryś z uprawnionych zespołów nie zgłosi się do Stalex Extraligi lub nie
otrzyma licencji na start, Organizator zastrzega sobie prawo do przydzielenia kolejnej „Dzikiej
Karty” innemu zespołowi lub uszczuplenia składu Stalex Extraligi. Bezpośrednio przed
rozpoczęciem sezonu, Organizator poinformuje o zasadach awansów i spadków do/z Stalex
Extraligi. System rozgrywek Rundy Eliminacyjnej, będzie podany do publicznej wiadomości po
zakończeniu rekrutacji drużyn.
§ 19
Rozgrywki Stalex Extraligi będą rozgrywane równomiernie z Rundą Eliminacyjną dla pozostałych
zespołów. W sezonie 2019/20, Zarząd organizuje również rozgrywki Pucharu Ligi. W zależności od ilości
zgłoszeń dopasowany zostanie system rozgrywek z dominującą formą pucharową. Podczas losowania nie
będzie stosowane rozstawienie z wyjątkiem zespołów uczestniczących w Gali Finałowej poprzedniego
sezonu. Te zespołu grę w Pucharze Ligi rozpoczynają od drugiej rundy.
§ 20
W przypadku rozgrywek grupowych drużyny otrzymują 3 pkt za zwycięstwo, 1 pkt za remis oraz 0 pkt
za porażkę. W sytuacji, gdy dwie lub więcej drużyn mają taką samą liczbę punktów, o miejscu w tabeli
decyduje zgodnie z kolejnością:
a) lepszy bilans bramek – stosunek strzelonych bramek do straconych
b) większa liczba strzelonych bramek
c) bezpośredni mecz (w przypadku dwóch zespołów) lub mała tabela (w przypadku
większej ilości drużyn)
d) rzut monetą
§ 21
Za walkower przyjmuje się wynik 0:10, chyba, że podczas nastania przesłanki do podyktowania
walkowera, drużyna, której miałaby przypaść korzyść osiągnęła lepszy rezultat, w takim przypadku
zalicza się aktualny wynik meczu. Trzeci walkower danej drużyny podczas trwania sezonu jest
równoznaczny z dyskwalifikacją i zajęciem ostatniego wolnego miejsca w rozgrywkach.
§ 22
Walkower może zostać zarządzony przez sędziego w następujących przypadkach:
a) zdekompletowania drużyny, uniemożliwiającej jej skuteczną grę – decyzję o dalszej grze
podejmuje drużyna zdekompletowana
b) nie stawieniu się drużyny na mecz o wskazanej w terminarzu godzinie – sędzia
zobowiązany jest odczekać 10 minut zgodnie z planowanym czasem rozpoczęcia spotkania
c) skandalicznego zachowania zawodników lub kibiców, uniemożliwiającego dalszą
grę w bezpiecznych warunkach
d) stwierdzenia gry nieuprawnionego zawodnika ze względu na: brak wpisu do protokołu
meczowego, brak nazwiska zawodnika na liście podstawowej, dodatkowej lub „gościa”, występ
zawodnika zawieszonego za kartki – w takich sytuacjach Zarząd Ligi uprawniony jest do
zweryfikowania, meczu jako walkower nawet po jego zakończeniu! Zarząd Ligi pozostawia
sobie prawo w wątpliwych przypadkach do zweryfikowania tożsamości zawodnika.
§ 23
W przypadku podyktowania obustronnego walkowera obie drużyny otrzymują 0 pkt, natomiast do
bilansu bramek dopisuje się w takim przypadku „-10”.
§ 24
W fazie pucharowej w przypadku jednego meczu gra się do wyłonienia ostatecznego zwycięzcy.
Podstawowy czas gry w każdym meczu wynosi 2 x 13 minut (od II Rundy Pucharu Ligi – 2 x 15 min) przy zatrzymywaniu zegara podczas każdej
przerwy w grze. W przypadku nie wyłonienia zwycięzcy w
fazie pucharowej zarządzana jest dogrywka – 5 minut również z zatrzymywanym czasem. Gdy wynik
będzie nadal nierozstrzygnięty, arbiter zarządza serię rzutów karnych, najpierw w serii po 5 strzałów dla
każdej drużyny, a jeśli i to nie przyniesie rezultatu zgodnie z zasadą „do pierwszej pomyłki”.

IV ZASADY GRY
§ 26
Obowiązują przepisy gry w futsal. Drużyny występujące w meczu zobowiązane są do posiadania
jednolitych strojów z numerami poszczególnych zawodników. Strój bramkarza musi odróżniać się od
strojów zawodników z pola. W przypadku wycofania bramkarza, zawodnik z pola, spełniający jego rolę
musi ubrać kolor koszuli, odróżniającą go od zawodników obu drużyn. Zawodnicy muszą występować
w obuwiu sportowym do gry na hali. Niedozwolona jest gra w korkach i trampko-korkach.
§ 27
Podstawowy czas gry w rundzie Eliminacyjnej i I Rundzie Pucharu Ligi to 2 x 13 minut z zatrzymywanym czasem podczas każdej przerwy w grze. Podstawowy czas gry w Pucharze Ligi (od II Rundy) w Extralidze, II Lidze, III Lidze, rundzie PlayOff oraz barażach to 2 x 15 minut z zatrzymywanym czasem gry.
§ 28
Każdy z zespołów może poprosić o „TIME OUT”, dwa razy w trakcie meczu, raz w każdej połowie.
Przerwa wynosi 30 sekund. Skuteczne zgłoszenie, stolikowi sędziowskiemu przerwy na żądanie,
następuje poprzez zakomunikowanie tego faktu oraz położenie na stoliku karty z napisem „T”. Sędzia
stolikowy, w takiej sytuacji zatrzyma grę, podczas najbliższej przerwy w grze. Przerwa może być
zarządzona tylko podczas posiadania piłki.
§ 29
Zmiany zawodników z parkietu dokonywane są systemem hokejowym. Zawodnik zmieniający może
wejść na boisko dopiero wówczas, gdy zawodnik zmieniany całkowicie opuści boisko. Zmiany możliwe
są tylko w strefie zmian. Za niewłaściwe dokonaną zmianę, zawodnik zmieniający zostanie ukarany
żółtą kartką, a drużyna rzutem wolnym pośrednim z miejsca, w którym znajdowała się piłka.
§ 30
Utrzymuje się zasadę fauli akumulowanych. Każda drużyna może w jednej połowie dopuścić się czterech
fauli – karanych klasycznymi rzutami wolnymi w miejscu popełnienia przewinienia. Piąty i każdy
kolejny faul drużyny w jednej połowie skutkuje podyktowaniem rzutu karnego przedłużonego z
odległości 10 metrów od bramki. Podczas wykonywania rzutu karnego przedłużonego pomiędzy
wykonawcą, a bramkarzem nie może przebywać żaden inny zawodnik. Gdy sędzia zastosuje tzw.
przywilej korzyści, faul akumulowany jest również zaliczany na konto drużyny dopuszczającej się
przewinienia. Jeżeli faul nastąpi w polu karnym, sędzia dyktuje rzut karny z odległości 6 metrów. Jeśli
5. faul został popełniony na własnej połowie, między linią 10-tego metra a linią bramki, ale na zewnątrz
pola karnego, drużyna, której rzut wolny został przyznany może zdecydować czy woli go wykonać z
drugiego punktu karnego czy w miejscu gdzie faul został popełniony.
§ 31
Wślizg, jest dozwoloną formą gry. Jeżeli wślizg jest wykonany w sposób nieostrożny, sędzia podyktuje
rzut wolny. Jeżeli wślizg jest nierozważny, sędzia podyktuje rzut wolny, ukarze zawodnika żółta kartką,
który dopuścił się przewinienia. Jeśli wślizg jest wykonany z użyciem nieproporcjonalnej siły, nie
zważając na bezpieczeństwo zawodnika, sędzia podyktuje, rzut wolny i wykluczy zawodnika pokazując
mu czerwoną kartkę.
§ 32
Podczas wykonywania stałych fragmentów gry, wznowienie z autu, rogu, rzutu wolnego zawodnicy z
drużyny przeciwnej muszą znajdować się w odległości 5 metrów od piłki. Niezachowanie odległości,
skutkuje żółtą kartka.
§ 33
Rzut z autu wykonywany jest nogą z miejsca, w którym piłka opuściła boisko. Piłka musi leżeć
nieruchomo na linii bocznej lub maksymalnie 25 cm za nią poza polem gry.
§ 34
W sytuacji gdy piłka dotknie sufitu, gra jest wznawiana z linii bocznej, z miejsca najbliższego na ziemi,
nad którym piłka uderzyła w sufit
§ 35
Jeżeli zawodnik, zostaje napomniany żółtą kartką, nie skutkuje to karą czasową. Jeżeli zawodnik
otrzyma dwie żółte kartki w jednym meczu, w konsekwencji otrzyma czerwoną kartkę oraz karę
czasową, 2 minut. Gracz ten nie może już wystąpić w danym meczu. W takim przypadku, gdy drużyna
grająca w osłabieniu traci gola, skład jest uzupełniany. Jeżeli zawodnik otrzyma bezpośrednio czerwona
kartkę, drużyna gra w osłabieniu, przez okres bezwzględnych 2 minut. Zawodnicy, którzy zostali
wykluczeni, opuszczają ławkę rezerwowych. Po otrzymaniu 3 żółtej kartki w sezonie w rozgrywkach
ligowych, zawodnik pauzuje automatycznie 1 mecz, a po otrzymaniu każdej kolejnej następne
spotkanie. W rozgrywkach Pucharu Ligi zawodnicy pauzują po otrzymaniu 2 żółtej kartki. W
rozgrywkach ligowych i Pucharu Ligi amnestię stosuje się do Gali Finałowej. W kwestii decyzji
personalnych ostateczną decyzję o wymiarze kary podejmuje Komisja Dyscyplinarna, która może
anulować zawieszenie (szczególnie w przypadkach przewinień technicznych) lub zwiększyć karę.
§ 36
Zawodnik ukarany bezpośrednio czerwoną kartką, za niesportowe zachowanie, automatycznie pauzuje
w kolejnym spotkaniu (jeżeli Komisji Dyscyplinarna ,nie uzna inaczej) i zobowiązany jest do zapłaty
kary porządkowej w wysokości 100 złotych na rzecz Organizatora. W przeciwnym wypadku pozostaje
nieuprawniony do gry.
§ 37
Po wznowieniu gry, przez bramkarza i każdorazowym kontakcie przez bramkarza z piłką, aby
powtórnie zagrać z bramkarzem, musi dotknąć piłki przeciwnik lub piłka musi opuścić boisko. Na
połowie przeciwnika, można z bramkarzem wykonać dowolną ilość podań.
§ 38
Na wprowadzenie piłki do gry z autu, rogu, rzutów wolnych zawodnik ma 4 sekundy. Wprowadzanie
piłki go gry przez bramkarza oraz kontrolowanie po każdorazowym podaniu może trwać maksymalnie
4 sekundy. Po przekroczeniu dozwolonego czasu, sędzia podyktuje rzut wolny pośredni z miejsca
przekroczenia dozwolonego czasu, jeżeli ma to miejsce w polu karnym z linii pola karnego
najbliższego miejsca przewinienia.
§ 39
Organizator ligi przedstawia terminarz rozgrywek. W sezonie 2019/20 każdy zespół będzie miał
możliwość 2-krotnie przełożyć termin spotkania wyznaczonego przez Organizatora. Zgodę na zmianę
terminu rozgrywania meczu musi jednak wyrazić przeciwnik. W przypadku braku aprobaty rywala na
zmianę terminu, spotkanie musi zostać rozegrane w terminie wyznaczonym przez Organizatora. Jeżeli
w dalszym ciągu nie ma porozumienia, sędzia w wyznaczonym terminie zmuszony będzie odgwizdać
walkower. Możliwość zmiany terminu meczu dotyczy zarówno Rundy Eliminacyjnej, Stalex Extraligi,
II ligi, III ligi, jak i Pucharu Ligi. Opłata za przełożenie spotkania wynosi 100 zł.

V NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
§ 40
W rozgrywkach Halowej Ligi Piłki Nożnej „Stalex Liga” Organizator przewiduje nagrody
indywidualne oraz drużynowe, przyznawane na podstawie kryteriów obiektywnych według
konkretnych poczynań zawodników, a także subiektywnych, dokonywanych przez Zarząd Ligi. Sposób
przyznawania nagród zostanie napisany w odrębnym Regulaminie.